the watchmaking crafts of cheap visit homepage under $53 is in the highest flight.

Adatvédelem

1. A szerződés tárgya
A jelen szerződés (Szerződés) az ihungary.hu weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

2. Szerződő felek
Jelen szerződés az iHungary által üzemeltetett ihungary.hu (továbbiakban Weboldal) oldalt látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között jön létre a weboldal felhasználásának feltételeiről.

3. A szerződés hatálya
A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az iHungary jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

4. Adatvédelem

4.1 Személyes adatok kezelése
Az ihungary.hu weboldalon található tartalomnak két része van. A Weboldal nagyobb részét a Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. Az iHungary, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat.

A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat az iHungary nem teszi – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által ezen szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért az iHungary semmiféle felelősséget nem vállal.

Amennyiben az iHungary szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, tájékoztató anyagokat tesz közzé a Weboldalon.

4.2 IT biztonság
Az iHungary és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekszenek arra, hogy az iHungary internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek. Ugyanakkor az Internet, mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért az iHungary felhívja Felhasználói figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bűncselekmény során történő kikerülése nem okoz nekik anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis az iHungary-nek nem áll módjában anyagi felelősséget vállalni a Felhasználói adatokért.

4.3 Cookie-k
A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k kisméretű programok, amelyeket kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a Weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra az iHungary nem veszi őket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nincs jogosultsága így a Felhasználónak.

4.4 Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról
Az iHungary szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (ún. aggregált) formában hasznosítja az iHungary, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

4.5 Jogsértés és jogorvoslat
A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni az iHungary-tól adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze az iHungary felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy jogsérelem vagy annak gyanúja esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon.

A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az iHungary jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítésre. Az iHungary ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A Weboldalt az iHungary megbízásából moderátorok felügyelik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az iHungary nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

4.6 Szerzői jogok
A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat és fényképeket az iHungary felhasználhatja. A Weboldalon található tartalom az iHungary szellemi tulajdonát képezi és az iHungary előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak az iHungary-vel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag az iHungary-vel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén az iHungary a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

Az ihungary.hu domain az iHungary javára bejegyzett domain név. Ezen jogvédett név vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata az iHungary jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében az iHungary jogosult minden szükséges jogi lépést megtenni.

4.7 Szabad felhasználás
A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan és ahhoz az iHungary engedélye nem szükséges. Az ihungary.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek az alábbi esetekben használhatók fel szabadon:

  • Az iHungary a cikkek és egyéb írások idézését legfeljebb az eredeti mű első bekezdését meg nem haladó mértékig, a forrás és a szerző valamint az eredeti cím feltüntetésével engedélyezi.
  • Természetes személy magáncélra az ihungary.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művekről másolatot készíthet (nyomtatás, mentés), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.
  • A weboldalon található cikkekre mutató hiperhivatkozás más weboldalon szabadon elhelyezhető.

5. Felelősség kizárás
Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért az iHungary nem vállal felelősséget. A hirdetések közzétételekor az iHungary teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

A Weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az iHungary nem vállal felelősséget.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaznak. Amennyiben az iHungary tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az iHungary az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget vállal.

6.  A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai
Amennyiben jelen dokumentumot az iHungary a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.